Ty te moesz mie wasn wizytwk...
 
Paweł Pflegel
Paweł Pflegel   
Wrocław   
e-mail:    
www:    

 
Witam na mojej internetowej wizytówce!

Jestem psychologiem, a także pedagogiem specjalnym. Od 1998 r. pracuję z osobami z autyzmem.

Miejsca, gdzie pracuję:
- Zespół Placówek Oświatowych nr 2 we Wrocławiu
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 5 we Wrocławiu
- Pracownia Wspierania Rozwoju STIMULUS we Wrocławiu
- GOPROGRESS - Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu
- REMEDIAR sp. z o.o. we Wrocławiu

Polecam mój blog: http://www.autyzm-biologia.blogspot.com

Twitter - mój mikroblog: http://twitter.com/autyzmbiologia
____________________________________________________________________________________

Podstawowe sfery mojej aktywności zawodowej to:

I. Diagnoza autyzmu.
Badanie dziecka w oparciu o kryteria diagnostyczne ICD-10 oraz pomocnicze metody i wywiady w celu stwierdzenia lub wykluczenia zaburzeń ze spektrum autyzmu (całościowe zaburzenia rozwojowe). Efekt to pisemna opinia diagnostyczna opisująca objawy występujące u badanego dziecka, rodzaj autyzmu i stopień jego głębokości. Pracuję w zespole z lekarzem psychiatrą, logopedą i pedagogiem specjalnym.

II. Diagnoza funkcjonalna.
Określenie poziomu funkcjonowania dziecka. Podstawowe narzędzie to Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) Schoplera. Służy do badania dzieci z autyzmem oraz dzieci z innymi zaburzeniami rozwoju (komunikacji). Wyniki ilościowe i jakościowe uzyskane w PEP-R są podstawą do zaplanowania zindywidualizowanej strategii nauczania i terapii. Skala ta opiera się na założeniu Lwa Wygotskiego o tzw. strefie najbliższego rozwoju.
W diagnozowaniu młodzieży i dorosłych stosuję Profil Psychoedukacyjny dla Młodzieży i Dorosłych (AAPEP) oraz Profil Umiejętności Zawodowych i Społecznych (TTAP).

III. Indywidualna terapia psychologiczna.
Prowadzę ją w zakresie: terapia poprzez zabawę jako pomoc w kontrolowaniu niepokoju oraz rozwijaniu samodzielnej inicjatywy w kontakcie z drugą osobą, wypełnianie luk rozwojowych w zakresie rozwoju przedjęzykowego (gesty), budowanie kompetencji komunikacyjnych i struktur językowych, uczenie właściwego używania mowy jako środka komunikacji, uczenie "czytania umysłu" (w oparciu o Teorie Umysłu), komunikowanie własnych stanów emocjonalnych, rozumienie konwencji w interakcjach społecznych, tworzenie świadomości istnienia uczuć innych i własnego wpływu na stan wewnętrzny innych osób, kształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji innych osób, redukowanie napięć emocjonalnych, tworzenie poczucia własnej tożsamości, koncentracja uwagi i przedłużanie czasu jej trwania, stymulowanie rozwoju procesów poznawczych, ogólne wspomaganie integracji sensorycznej: regulowanie poziomu pobudzenia i aktywności.

IV. Konsultacje.
Konsultacje prowadzę wspólnie z pedagogami specjalnymi od 1998 r. dla rodzin dzieci autystycznych (i z zaburzeniami pokrewnymi). Jest to sposób pomocy środowisku ludzi, którzy nie zawsze i nie wszędzie ją mogą uzyskać. Także profesjonaliści zgłaszają potrzebę takich konsultacji i otrzymują pomoc stosownie do naszych możliwości. Są to zalecenia dotyczące opieki, strategii postępowania z dzieckiem (interwencje terapeutyczne - trening czystości, porozumiewanie się/system komunikacji, trening umiejętności społecznych, teorie umysłu, zaburzenia sensoryczne, zaburzenia zachowania itp.), podstawowe informacje o naturze problemów dziecka.

V. Szkolenia dla pedagogów, psychologów i innych specjalistów.
Szkolenia dotyczą przede wszystkim problematyki autyzmu. Koncentruję się głównie na diagnozie klinicznej zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz diagnozie funkcjonalnej i umiejętności konstruowania strategii terapii i edukacji osób autystycznych, a także osób z innymi zaburzeniami rozwoju.

VI. Działalność informacyjno-popularyzatorska.
Prowadzę blog Autyzm - biologia.
Współredaguję Ogólnopolski Informator ze Świata Autyzmu: Autyzm Newsletter.
Jestem członkiem zespołu redakcyjnego Półrocznika "Autyzm".
___________________________________________________________________________________

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu.
___________________________________________________________________________________